รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

5 เม.ย. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ปราสาท 187TOP