อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

ปรับปรุงล่าสุด 22 ก.พ. 2022 04:27:41 1,087

 

อำนาจหน้าที่คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)

          คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่ ดังนี้

          1. บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาอบต.

          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม

TOP