Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566
18 ม.ค. 2023 14:46:44 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ปราสาท 30
  ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL  ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร...
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565
9 ธ.ค. 2021 13:54:10 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ปราสาท 563
       ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2...
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564
9 ธ.ค. 2021 13:51:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ปราสาท 176
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2563
1 ต.ค. 2021 14:35:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ปราสาท 155
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน แสดงแผนผังแสดงโครงสร้...
TOP