การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ปรับปรุงล่าสุด 28 ธ.ค. 2021 02:40:22 755

 

 

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

          พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

 • - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • - การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 • - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • - การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 • - การสาธารณูปการ
 • - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 • - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • - การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • - การจัดการศึกษา
 • - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • - การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • - การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • - การส่งเสริมกีฬา
 • - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 • - การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 • - การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 • - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 • - การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 • - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 • - การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 • - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 • - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • - การผังเมือง
 • - การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 • - การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 • - การควบคุมอาคาร
 • - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 • - กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
TOP