ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้โดย
TOP