องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • ส่วนที่ช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 • ทำอย่างไร? ไม่ให้เกิดพิษจากการคิกบวก
 • Happy Body การส่งเสรอมด้านสุขภาพกายและใจ
 • องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
 • อบต.ปราสาท ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์
 • -

  การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรมมของ อบต.รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
  มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป่องกันการทุจริต

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
        ข่าวสาร อบต.ปราสาท
   

  ข่าวสาร

  รายชื่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
  29 พ.ค. 2024 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 25
            รายชื่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้...

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพาน หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทองศรี จันทร์แจ่ม - ไปบ้านคำเผือ) ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราสาท กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 1 พ.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.105-07 หมู่ที่ 3 บ้านกันโทรก ตำบลปราสาท กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 15 พ.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.105-07 หมู่ที่ 3 บ้านกันโทรก ตำบลปราสาท กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 15 พ.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 241 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.105-07 หมู่ที่ 3 บ้านกันโทรก ตำบลปราสาท กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 24 พ.ค. 2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพาน หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทองศรี จันทร์แจ่ม - ไปบ้านคำเผือ) ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราสาท กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 13 พ.ค. 2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพาน หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทองศรี จันทร์แจ่ม - ไปบ้านคำเผือ) ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราสาท กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 13 พ.ค. 2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันโทรก หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราสาท กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 พ.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพาน หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทองศรี จันทร์แจ่ม - ไปบ้านคำเผือ) ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราสาท กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 15 พ.ค. 2024
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP