องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 • รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • นายก อบต.ปราสาท ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนบ้านบ่อทอง ณ สวนน้ำเบนท์ลีย์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
 • รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566
 • รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 • -

  การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรมมของ อบต.รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
  มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป่องกันการทุจริต

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
        ข่าวสาร อบต.ปราสาท
   

  ข่าวสาร

  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด
  30 มิ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 64
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครร...

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปราสาท ตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) เมื่อ 15 พ.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 134 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 (ซอยภายในหมู่บ้าน) ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปราสาทกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 ส.ค. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 (สายชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 1 - ชุมชนบ้านโคกสวาย หมู่ที่ 4 ) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 66.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 ส.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 42 ผลลัพธ์
 • จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อๆละ 80 บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆ ละ 25 บาท สำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 8 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปราสาท ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 15 พ.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP