องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2
 • การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี 2568
 • ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • รายงานวิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • -

  การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรมมของ อบต.รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
  มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป่องกันการทุจริต

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
        ข่าวสาร อบต.ปราสาท
   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 194 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านสกุล หมู่ที่ ๖ (เชื่อมคลองบ้านหนองไฮ ตำบลกันทรารมย์) ช่วงที่ ๑ ขนาดปากคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 5 ก.พ. 2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันโทรก หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราสาท กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 29 ม.ค. 2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันโทรก หมู่ที่ 3 (บ้านกันโทรก - ป่าโคกเปราะ) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปราสาทกำหนด) หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 8 ม.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP