พันธกิจ (MISSION)

ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2021 06:49:59 918

 

พันธกิจ (MISSION)
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดำริ
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในการทำงานและพัฒนาเาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการที่ดี
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
9. การบูรณโบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรง
10. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
TOP