ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ปรับปรุงล่าสุด 22 ก.พ. 2022 04:26:58 1,033

ภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

                                       อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

 1. - จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 2. - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 4. - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 7. - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

 1. - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 2. - ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 3. - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 4. - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 5. - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 6. - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 7. - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 8. - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 9. - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 10. - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 11. - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 12. - การท่องเที่ยว
 13. - การผังเมือง
TOP