คู่มือประชาชน

ปรับปรุงล่าสุด 4 ต.ค. 2021 06:39:30 976

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 

มาตรฐานการให้บริการ

                        - การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร     
                               
                        - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
                               
                        - การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์     
                               
                        - การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณ
                               
                        - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
                               
                        - การแจ้งขุดดิน     
                               
                        - การแจ้งถมดิน     
                               
                        - การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค     
                               
                        - การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน     
                               
                        - คู่มือการบริการสำหรับประชาชน     
                               
                        - การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย     
                               
                        - การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่     
                               
                        - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน     
                               
                        - การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์     
                               
                        - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
                               
                        - การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ

TOP