ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถารที่สอบ

9 เม.ย. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ปราสาท 357

 

               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562  ได้กำหนดรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  

                บัดนี้การรับสมัครเพือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบคุณสมบัติผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้วจึงประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรค กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและเลือกสรร  ดังต่อไปนี้TOP