ออกสัญจรเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

10 มี.ค. 2023 13:49:28 กิจกรรม อบต.ปราสาท 61

ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดยนายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบรอหารส่วนตำบลปราสาท นางสาวชลธิชา ดวงศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พร้อมพนักงานส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ได้ออกสัญจรเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป เเละเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาประกอบในการบริหารงานของ อบต. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตามแผนการดำเนินงาน โครงการ อบต.ปราสาทสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566TOP