ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไซริงค์พลาสติก 3 ซี.ซี. พร้อมเข็มตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิ.ย. 2022 10:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 171TOP