กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

13 ก.พ. 2023 14:22:14 กิจกรรม อบต.ปราสาท 141

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้ดำเนินการจัดประชุม ทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั่งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท รับทราบแนวทาง DOs &Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตTOP