องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564
 • รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
 • งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
 • ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ท่านอรรถพล​ อรรคบุตร​ นายอำเภอขัขันธ์​ ได้ตรวจเยี่ยม​จุดบริการประชาชน ของ​ อบต.ปราสาท ขุขันธ์ เพื่อบริการประชาชนเดินทางกลับบ้าน​ และให้โอวาท เจ้าหน้าที่​ปฏิบัติงานเป็นขวัญและกำลัง​ใจ​และขอให้ทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพ
 • นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฯ​เมื่อวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2564​ วันนี้ได้แถลงนโยบายต่อสภา​ อบต.​ปราสาทแล้ว​ จึงสามรถเข้ารับหน้าที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนครบวาระ
 • นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล​ปราสาท​ คณะบริหาร​ นางอภิชา​ ขาวสะอาด​ รองปลัด​ อบต.​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิก​อบต.​ พนักงาน​ และพนักงานจ้าง​ร่วมถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์​ (No Gift Policy)​ เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมด้านความโปร่งใส​ ประหยัด​ มัธยัสถ์​ และป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ โดยต้องละเว้น​ การแสวงหา รับ​ ของขวัญ​ ของกำนันทุกชนิด​ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
  • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                      
                       ข่าวสาร อบต.ปราสาท
   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 21 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  21การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex
  [เอกสาร word]
  สบ.พถ. มท 0807.2/ว15718/01/256519/01/2565
  22ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.2/ว16719/01/256519/01/2565
  23ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กสว.มท 0820.3/ว18320/01/256521/01/2565
  24รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กสว.มท 0820.3/ว14418/01/256518/01/2565
  25โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565
  กพส.มท 0810.2/ว15618/01/256518/01/2565
  26ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
  กพส.มท 0810.4/ว17119/01/256521/01/2565
  27แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว19621/01/256521/01/2565
  28แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กม.มท 0804.3/ว16819/01/256521/01/2565

  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP