องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564
 • รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
 • งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
 • ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ท่านอรรถพล​ อรรคบุตร​ นายอำเภอขัขันธ์​ ได้ตรวจเยี่ยม​จุดบริการประชาชน ของ​ อบต.ปราสาท ขุขันธ์ เพื่อบริการประชาชนเดินทางกลับบ้าน​ และให้โอวาท เจ้าหน้าที่​ปฏิบัติงานเป็นขวัญและกำลัง​ใจ​และขอให้ทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพ
 • นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฯ​เมื่อวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2564​ วันนี้ได้แถลงนโยบายต่อสภา​ อบต.​ปราสาทแล้ว​ จึงสามรถเข้ารับหน้าที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนครบวาระ
 • นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล​ปราสาท​ คณะบริหาร​ นางอภิชา​ ขาวสะอาด​ รองปลัด​ อบต.​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิก​อบต.​ พนักงาน​ และพนักงานจ้าง​ร่วมถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์​ (No Gift Policy)​ เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมด้านความโปร่งใส​ ประหยัด​ มัธยัสถ์​ และป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ โดยต้องละเว้น​ การแสวงหา รับ​ ของขวัญ​ ของกำนันทุกชนิด​ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
  • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                      
                       ข่าวสาร อบต.ปราสาท
   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.3/ว14918/01/256518/01/2565
  2ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว15418/01/256518/01/2565
  3การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว15518/01/256518/01/2565
  4ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ)
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว14818/01/256518/01/2565
  5แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.3/ว15018/01/256518/01/2565
  6ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.2/ว17620/01/256520/01/2565
  7ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว17219/01/256520/01/2565
  8หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.3/ว16419/01/256519/01/2565
  9การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว16118/01/256519/01/2565
  10การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.บถ.มท 0809.4/ว16319/01/256521/01/2565
  11ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กพร.มท 0812/ว14318/01/256518/01/2565
  12แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.2/ว14718/01/256518/01/2565
  13ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว16018/01/256519/01/2565
  14การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.บถ.มท 0809.4/ว319/01/256519/01/2565
  15สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.บถ.มท 0809.2/ว1019/01/256520/01/2565
  16ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว16619/01/256520/01/2565
  17ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว18220/01/256520/01/2565
  18การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.2/618-62120/01/256521/01/2565
  19การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.6/ว18120/01/256521/01/2565
  20ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กสว.มท 0820.3/ว19221/01/256521/01/2565

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP