ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

10 พ.ย. 2023 15:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 32TOP