การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี 2567

13 ก.พ. 2023 09:00:00 รายงานการประชุมสภา อบต.ปราสาท 25TOP