รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและลเือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

9 ก.ย. 2021 08:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ปราสาท 208TOP