พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

14 ก.ย. 2022 20:52:02 กิจกรรม อบต.ปราสาท 124

วันที่ 14 กันยายน 2565   องค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาท  นำโดย  นายเจตน์กิจ  กองทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  นางอภิชา  ขาวสะอาด  รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาท  พร้อมด้วย
ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่รพ.สต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและประชาชนร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  จำนวน  2 หลัง  ดังนี้  
1.  บ้านของนายวันรัตน์  อินทรบุตร  หมู่ที่  3  บ้านกันโทรก
2.  บ้านของนายจำรอง  พวงพันธ์  หมู่ที่  8  บ้านสะพาน  ขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคะ

TOP