องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
14 มิ.ย. 2024 10:32:45 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) อบต.ปราสาท 54
1. Happy Body  การส่งเสรอมด้านสุขภาพกายและใจ 2. Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร 3. Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร 4. Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวด...
TOP